#
فروشگاه زمان آوران
#

فروشگاه زمان آوران

برای ثبت گذران لحظات تلخ و شیرین زندگی، به حرکت بی صدای عقربه های ساعت ها نیازمندیم و این گونه ذات هنر را بر پهنه متناوب ساعت ها، با طرح و نقشی بر گرفته از تمدن لبریز از احساس ایتالیایی،نقش زدیم.
همـنوا شـدیم با نام ماندگار شـوبرت، موزیسین بزرگ اتریشـی و برعرصـه تولیــد ایرانـی ملــودی هایی مانــدگار از جنس چوب و فلـز ثبت نمــودیم. به لحظه لحظه پر تلاش بیش از 150 نفر پرســنل خط تولیدمان متعــهدیم، که هر صفحــه ی ســاعت شــوبرت داســتانی برای خواندن دارد.می نگریم که دوازده نمـاد ساعت ها، تجـسم قهرمانان تمدن های اسـاطیــری ناظر بر مـرکـز میـدان دوارعقــربه هاست.
خرسـندیم که سـهم برند شــوبرت از پشــخوان چشــم مخاطبان ،تحسـین هنر دوسـتان و سخت پسـندان ایران عزیــز است و تصــرف مرزهای بازار بین المللی سـاعت شوبرت عهدی است که بر آن استواریم. ما متفاوت به ساعت می نگریم و باور داریم که ساعت شوبرت سخنی برای گفتن دارد و آن حس زیبایی در گذر زمان است.


معرفی بیشتر شوبرت

جدیدترین محصولات

جدیدترین خبرها

جدیدترین خبرهای شوبرت را در اینجا ببینید..